กลุ่มงานวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)

554

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)

มัลลิกา เวสประชุ
>> Download ebook <<

การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ทและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)”  มุ่งศึกษาประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทต่อผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์แต่ละด้าน คือ  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทและผลการเรียนของนักศึกษา  2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนจากอินเตอร์เน็ทกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เป็นการวิจัยเชิงสังเกต เก็บข้อมูลจากนักศึกษาภาคค่ำมหาวิทยาลัยสยามที่เรียนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (130-301) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 53 คน