กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: โครงการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

497

โครงการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

พัฒนพงษ์ แสงหัตวัฒนา, ธนิดา สุนารักษ์, เผ่าภัค ศิริสุข, ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์, กรกฏ ใยบัวเทศ , เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร, สมัชชา พิมพ์ทนต์
>>Download ebook<<

นฐานและเหมืองแร่ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมอื่นในห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ จึงได้พัฒนา
เครื่องมือวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ ภายใต้กรอบของปัจจัยชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการวินิจฉัย
ระดับความสามารถทางด้านโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ของประเทศไทย ซึ่งทำการ
พัฒนาขึ้นจากโลจิสติกส์สกอร์การ์ด สำหรับ SMEs ของประเทศไทย [1] ผ่านการดำเนินการวิจัยอย่างเป็น
ขั้นตอนผ่านกระบวนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์จากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าร่วม หลังจากนั้นได้นำเครื่องมือวินิจฉัย
ความสามารถทางด้านโลจิสติกส์มาให้ผู้ประกอบการได้ประเมินประสิทธิภาพของตนเอง และนำข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการคัดเลือก และมอบรางวัลให้กับบริษัทที่มีประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้มี
การตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินประสิทธิภาพของผู้ประกอบการแต่ละรายผ่านกระบวนการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการของผู้เชี่ยวชาญทางด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ของผู้วิจัย ณ สถานประกอบการ