กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: บริการทางการเงินที่ธนาคารควรพัฒนาเพื่อสนับสนุน ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

468

บริการทางการเงินที่ธนาคารควรพัฒนาเพื่อสนับสนุน ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ชลธิชา ประทุมรัตน์, ธนัญชย์ ธนโชติกานนท์, สาธิมา ปัทมพงศา, สุพัตรา ธรรมารักษ์, พรพัฒน์ สุวรรณ, ดร.สถาพร โอภาสานนท์
>>Download ebook<<

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงบริการทางการเงินที่ธนาคารและสถาบันการเงินควรพัฒนา เพื่อสนับสนุนธุรกิจรับ
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยทำการศึกษาทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานเพื่อให้สามารถระบุถึงบริการ
ที่ควรได้รับการพัฒนา ซึ่งเป็นบริการที่ผู้รับบริการมีความต้องการพัฒนาและผู้ให้บริการมีความสามารถในการ
ตอบสนองเช่นกัน โดยทำการสำรวจข้อมูลและทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ประกอบกับการวิเคราะห์ผลโดยใช้
Matching Evaluation Matrix ซึ่งจะแสดงผลร่วมกันทั้งในด้านความต้องการบริการทางการเงินของผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และแนวโน้มในการพัฒนาบริการทางการเงินของทางธนาคาร ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่ได้ต้องการบริการทางการเงินที่มีความซับซ้อนมากนัก และไม่มี
ความต้องการให้พัฒนาบริการใดเป็นพิเศษ สำหรับด้านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ พบว่า
ความพร้อมและแนวโน้มในการพัฒนาบริการทางการเงินสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอยู่ในกลุ่ม
ที่มีความพร้อมและแนวโน้มสูงเกือบทุกบริการ มีเพียงบริการสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเท่านั้นที่อยู่ในกลุ่มที่
ธนาคารมีแนวโน้มในการพัฒนาน้อย