กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบของ Vendor Managed Inventory (VMI) ที่มีต่อสมาชิกในโซ่อุปทาน

638

การใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบของ Vendor Managed Inventory (VMI) ที่มีต่อสมาชิกในโซ่อุปทาน

สิริอร เศรษฐมานิต
>>Download ebook<<

การวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาผลกระทบของระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) โดยใช้แบบจำลอง
สถานการณ์ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบจำลองขึ้นมา 2 แบบ คือ แบบโซ่อุปทานดั้งเดิมที่สมาชิกแต่ละรายจะ
พยายามหานโยบายที่เหมาะสมสำหรับตนเองโดยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสมาชิกรายอื่นในโซ่
อุปทาน นอกจากนี้ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก และ แบบโซ่อุปทานที่มีการนำระบบ VMI
มาใช้ ผลการศึกษาพบว่าระบบ VMI สามารถช่วยลดต้นทุนโดยรวมของโซ่อุปทานและลดค่า Amplification
ได้ แต่เมื่อวิเคราะห์ในระดับสมาชิกพบว่าสัดส่วนต้นทุนที่ลดได้สำหรับสมาชิกแต่ละรายในโซ่อุปทานมีความ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้นในการตัดสินใจจะนำระบบ VMI มาใช้นั้นควรมีการตกลงในสัดส่วนของการ
ลงทุนหรือการแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะได้รับก่อน โดยสมาชิกที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าก็
ควรมีการลงทุนที่มากกว่าหรืออาจแบ่งผลกำไรไปให้สมาชิกที่ได้รับประโยชน์น้อยกว่า มิฉะนั้นสมาชิกทั้งหมด
ในโซ่อุปทานอาจจะต้องเสียโอกาสที่จะได้รับจากการนำระบบ VMI มาใช้ ซึ่งการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จาก
แบบจำลองจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจในสัดส่วนการลงทุนหรือการแบ่งปันผลกำไรระหว่าง
สมาชิกในโซ่อุปทาน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน