กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาการใช้อาร์เอฟไอดีในระบบบริหารจัดการยาง

407

การศึกษาการใช้อาร์เอฟไอดีในระบบบริหารจัดการยาง

ละออ โควาวิสารัช, พิชิต เลิศอุดมธนา, สกล หอรุ่งเรื่อง
>>Download ebook<<

เมื่อกล่าวถึงต้นทุนหลักในการบริหารจัดการการขนส่งจะประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายยางรถบรรทุก ดังนั้นในการลดต้นทุนหลักคือการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ สำหรับค่าใช้จ่าย
น้ำมันเชื้อเพลิงนั้น เป็นต้นทุนที่สูงที่สุดและมีอุปสรรคมากสุดในการบริหารจัดการ เนื่องการแปรผันของราคา
ตามตลาดโลก ซึ่งเป็นสิ่งนอกเหนือการควบคุม ดังนั้นค่าใช้จ่ายล้อยางรถบรรทุก ซึ่งเป็นต้นทุนลำดับสองรอง
จากน้ำมันของบริษัทขนส่ง จึงมีบทบาทสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองของบริษัทขนส่ง อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาพบว่าผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนล้อยางรถยนต์ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบการจัดการและ
บริหารยางรถน่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทขนส่งในแง่ที่สามารถช่วยให้ทราบถึงต้นทุนล้อยางทั้งในเชิงสถิติ
และเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้จากเก็บประวัติข้อมูลทุกเส้น ทั้งนี้จำเป็นมีการตรวจสภาพของ
ยางรถบรรทุกสม่ำเสมอและเป็นระบบ
อย่างไรก็ดีการใช้ซอฟท์แวร์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการล้อยาง
รถบรรทุก เนื่องจากความผิดพลาดจากมนุษย์ในการได้มาซึ่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลผิด หรืออ่าน
ข้อมูลที่กรอกผิด ดังนั้นระบบที่มีการเกี่ยวข้องกับมนุษย์น้อยที่สุดจะเป็นระบบที่เสถียรที่สุด ในเอกสารฉบับนี้
จะเป็นรายงานการทดลองประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ในการเก็บข้อมูลการตรวจสอบ
สภาพล้อยางรถบรรทุก เปรียบเทียบกับการเก็บข้อมูลการตรวจสภาพล้อยางแบบปกติ รวมไปถึงตำแน่งของ
การติดตั้งป้ายอาร์เอฟไอดี และระยะการอ่านจากเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี