กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางขึ้นไป

510

การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางขึ้นไป

มณฑลี บัวรุ่ง ดวงพรรณ กริชชาญชัย
>> Download ebook <<

ผลกระทบจาก FTA ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยต้องแข่งขันสูงขึ้น จากการที่ประเทศต่างๆ
สามารถเลือกนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีต้นทุนต่ำสุดจึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการลดต้นทุน
รวม โดยเฉพาะต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดต้นทุน และการจัดการโลจิสติกส์โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนรวม สำหรับในประเทศไทยยังไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจ
โครงสร้างต้นทุนและใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนโดยรวมในอนาคต
งานวิจัยนี้นำเสนอผลการสำรวจต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งแบ่งกลุ่มโรงงานออกเป็น 4 มุมมองคือ แบ่งตาม
ลักษณะการดำเนินงานของโรงงาน, การจัดการโลจิสติกส์, ลักษณะการจำหน่าย, และการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ซึ่งในแต่ละมุมมองจะเปรียบเทียบสัดส่วนต้นทุนและองค์ประกอบของโลจิสติกส์ และเสนอผล
การสำรวจความสัมพันธ์ของปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นทุนโลจิสติสก์ซึ่งได้แก่ สัดส่วนการลงทุนเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่างๆ ของโลจิสติกส์ ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ สาเหตุที่ไม่มีการนำมาใช้
แนวโน้มการลงทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้านโลจิสติกส์
จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยภาพรวมสรุปได้คือ ต้นทุนโลจิสติกส์
เป็นต้นทุนที่สูงรองลงมาจากต้นทุนการผลิต (15.66% ของต้นทุนรวม) โดยมีการขนส่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด
ต้นทุนโลจิสติกส์มากที่สุด (36.18% ของต้นทุนโลจิสติกส์) รองลงมาคือการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (26.69%)
คลังสินค้า (20.31%) และการบริหารจัดการ (16.82%) ในแง่ของการนำไอทีมาใช้ในการจัดการด้านโลจิสติกส์
พบว่าการใช้ไอทีมีผลกับต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงาน แต่การลงทุนยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแต่
ละด้าน อีกทั้งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ยังคงเป็นเทคโนโลยีในระดับพื้นฐานจึงควรมีการกระตุ้นให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโดยรวมต่อไป