กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การวัดประสิทธิภาพของช่องทางโลจิสติกส์ กรณีศึกษาของข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่แปรรูปเป็นข้าวสาร โดยโรงสีรุ่งชัยกิจ สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก

519

การวัดประสิทธิภาพของช่องทางโลจิสติกส์ กรณีศึกษาของข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่แปรรูปเป็นข้าวสาร โดยโรงสีรุ่งชัยกิจ สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก

นายมงคล ชัยวัฒนาภา, นายวิทูร เกษมรุ่งชัยกิจ, นางสาวเธียรพรรณ เทวีนุกูล, นางสาวนัทธอร ทองน้ำเพ็ญ, นายเกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา
>> Download ebook <<

การศึกษาเรื่อง “การรวัดประสิทธิภาพของช่องทางโลจิสติกส์” นี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาเครื่องมือ
วัดประสิทธิภาพ (Performance) ของช่องทางโลจิสติกส์ และทดสอบเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น รวมถึงประเมินผล
การทดสอบเครื่องมือเพื่อพิจารณาว่าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถสะท้อนประสิทธิภาพของช่องทางโลจิ
สติกส์ได้มากน้อยเพียงใด
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของช่องทางโลจิสติกส์ที่พัฒนาขึ้นในกรวิจัยครั้งนี้ คือการวัด
ประสิทธิภาพช่องทางโลจิสติกส์ใน 3 มิติ คือ 1.มิติคุณภาพโดยใช้ตัวชี้วัด Item Fill Rate 2.มิติเวลาโดยใช้
ตัวชี้วัด Order Cycle Time และ 3.มิติต้นทุนโดยใช้ตัวชี้วัด Logistics cost per unit และ Cash Conversion
Cycle โดยมิติคุณภาพและมิติเวลาจะสะท้อนวัตถุประสงค์หลักของช่องทางโลจิสติกส์ในส่วนของการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า ส่วนมิติต้นทุนจะสะท้อนวัตถุประสงค์หลักของช่องทางโลจิสติกส์ในส่วนของการควบคุม
ต้นทุน
ดังนั้นในการศึกษาจะเป็นการทดสอบเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของช่องทางโลจิสติกส์ที่พัฒนาขึ้นทำให้
ทราบว่าตัวชี้วัดที่เลือกมาใช้สำหรับวัดประสิทธิภาพของช่องทางโลจิสติกส์ในมิติเวลา, มิติต้นทุนและมิติคุณภาพ
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการวัดประสิทธิภาพของช่องทางโลจิสติกส์ มากน้อยเพียงใด