กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเคลื่อนย้ายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทยสู่เอเชียเหนือ (จีน, เกาหลีใต้, และญี่ปุ่น)

436

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเคลื่อนย้ายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทยสู่เอเชียเหนือ (จีน, เกาหลีใต้, และญี่ปุ่น)

ภัทรพร ทรัพย์สมบูรณ์, ดวงพรรณ กริชชาญชัย
>> Download ebook <<

การที่ประเทศไทยจะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพื่อลดต้นทุนของสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
รวมทั้งต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาคนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
สร้างฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสินค้าของประเทศไทย จะช่วยเป็นแนวทางในการเก็บ
รวมรวบข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าและระบบโลจิสติกส์จากประเทศ
ไทยสู่เอเชียเหนือ (ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการเก็บรวบรวมและ
สืบค้นข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าของไทย ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งได้แก่ เส้นทางที่ใช้ในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้า ระยะเวลาที่ใช้เคลื่อนย้ายสินค้า ค่าใช้จ่าย
โดยประมาณในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริษัทที่ให้บริการขนส่ง และตัวอย่างข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าของ
สินค้าส่งออก 20 ชนิดของประเทศไทย ในระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนของข้อมูลการ
เคลื่อนย้ายสินค้าโดยรวม ส่วนที่สองเป็นตัวอย่างข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าส่งออกของประเทศไทย 20 ชนิด
ไปสู่ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยในส่วนของโปรแกรมนั้นสร้างด้วย Microsoft Visual C# 2003 ซึ่งเป็น
ส่วนที่ติดต่อกันระหว่างระบบฐานข้อมูลและผู้ใช้งาน ส่วนระบบฐานข้อมูลสร้างด้วย Microsoft SQL Server
2000