กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การบริหารการกระจายสินค้าตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ศึกษากรณี คลังสินค้า C.P. 7-Eleven

692

การบริหารการกระจายสินค้าตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ศึกษากรณี คลังสินค้า C.P. 7-Eleven

สมยศ น้อยสุข, อริศรา ซองพาณิชย์, ศันสนีย์ ก่อสูงศักดิ์ รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์, ประพันธ์ รุจิอาภา
>> Download ebook <<

การกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมสำคัญในธุรกิจค้าปลีก โดยเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า และมีผลกระทบกับต้นทุนโดยรวมของบริษัทอย่างมากเช่นกัน
โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภท FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ภายในประเทศ ซึ่งต้อง
อาศัยการกระจายสินค้าในปริมาณสูง
การศึกษานี้จะมุ่งเน้นกระบวนการกระจายสินค้าจาก DC แห่งหนึ่งของ 7-Eleven ซึ่งจะพิจารณา
สำหรับกรณีที่มีการใช้ทรัพยากรในการกระจายสินค้าร่วมกันระหว่างสินค้าหลายประเภท ศึกษาวิเคราะห์ถึง
ต้นทุนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าแบบ Full Case และแบบ Break Case ซึ่งเป็นรูปแบบหลัก
ของการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกสาขาต่างๆ โดยหาเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่
การสร้างรูปแบบการคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) เพื่อการบริหารต้นทุนการ
ดำเนินงานโดยรวมในกระบวนการรับสินค้าเข้า DC และกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก
ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบกับกระบวนการโลจิ
สติกส์ ทั้งด้านที่เป็นต้นทุนทางตรง และทางอ้อม สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ด้วย
การขจัดภาระต้นทุนในการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม สามารถนำรูปแบบการคำนวณต้นทุนการกระจายสินค้า
ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการวางกลยุทธ์ด้านราคาค่าบริการที่เรียกเก็บจากซัพพลายเออร์ และเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูล Baseline ในการเจรจาต่อรองราคากับผู้รับจ้างขนส่งภายนอก (3PL) ในการกระจายสินค้าจากศูนย์
กระจายสินค้า (DC) ไปยังร้านค้าปลีก