กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ศักยภาพการแข่งขันด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 และระบบการผลิตแบบลีน ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอัสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

580

ศักยภาพการแข่งขันด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 และระบบการผลิตแบบลีน ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอัสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

สิทธิพร พิมพ์สกุล,ประวิทย์ คงถาวรนันต์
>> Download ebook <<