TMB Borderless on Stage ตอน ธุรกิจไทยจัดทัพ…สร้างฮับ AEC

384
ภาพข่าวกิจกรรม 13 มิถุนายน 2556
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุุนายน 2556 เวลา 13:00-16:00 น. บมจ.ทหารไทย จัดงานนสัมมนา “TMB Borderless on Stage ตอน ธุรกิจไทยจัดทัพ…สร้างฮับ AEC” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 เริ่มจากปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ จุดยุทธศาสตร์สำคัญในเวทีการค้าอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ซึ่งหลังจากนั้นเป็นช่วงของการสัมมนา โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการสาขาธุรกิจต่างๆ:-
หัวข้อเสวนา  “ธุรกิจไทยจัดทัพ…สร้างฮับ AEC
โดย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
คุณสมชาย เวชากร ประธานกรรมการ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)
ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย คุณภัทร จึงกานต์กุล
ประเด็นคำถามที่น่าสนใจในมิติต่างๆเช่น
1. ในฐานะผู้ประกอบการ ท่านคิดว่าการก้าวเข้าสู่ยุค AEC แบบเต็มขั้นในปี 2558 นี่คือโอกาส หรือ วิกฤต
2. ธุรกิจท่าน มีกลยุทธ์ในการจัดกระบวนการตั้งรับการเปิด AEC อย่างไร
3. ในวิสัยทัศน์ของท่านจุดอ่อนประเภทใดที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม (เช่น การต่อยอดทางธุรกิจ, การสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจทั้งเก่าและใหม่ด้วย Research & Development)
4. จุดแข็งของไทยที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองข้าม (การที่ไทยเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้าน อาทิช่องทางในการขยาย ปรับเปลี่ยน และลงทุนเพิ่มในอนาคต) ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไร
5. จากแนวความคิดเปลี่ยนไทยให้เป็น HUB ของ Logistics และความพร้อมของการเป็น Distributor ในภูมิภาคอาเซียนในฐานะผู้ประกอบการท่านมีความเห็นอย่างไร
6. ข้อเสนอแนะในการตั้งรับของผู้ประกอบการไทย (คำถามปิดท้าย) เป็นต้น
มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า500คนจากภาครัฐและเอกชน