โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยด้านแรงงานปี 2555-2557

360

ภาพข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2556

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดำเนิน โดยการสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดงานประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยด้านแรงงานปี 2555-2557 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย สามารถกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ แผนงาน รองรับเมื่อระบบเตือนภัยส่งสัญญานในทางบวกหรือทางลบล่วงหน้า ทำให้ตลาดแรงงานได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น จัดขึ้น ณ  ห้องซาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 08:30-12:00 น. สามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://warning.mol.go.th