โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะในวิชาโลจิสติกส์เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)​ กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ “Cold Chain Logistics Competency”

583

10-08-63

โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะในวิชาโลจิสติกส์เพื่อยกระดับอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ “Cold Chain Logistics Competency” โดยมีนายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ  กล่าวรายงานการอบรม และผู้เข้ารับการอบรมจาก ๑๔ สถานศึกษา ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ดำเนินการจัดโดยคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่าน

๑.ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

๒.นายจิราวุธ ชอุ่มวณิชวัฒนา หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

๓. นายเจษฏา ศรีประทักษ์ ผู้จัดการบริษัท ตาตง จำกัด

๔. นายมุนินทร์ ลพบุรี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์กระจายสินค้าซีพีเอฟ อ.บางน้ำเปรี้ยว

๕. นายอนุชิต เพชรกำแพง เลขาธิการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

#ขอขอบพระคุณ ทางสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบกในการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง