แนะปรับผังพัฒนาเมืองยุคใหม่ โมเดอร์นฯระดมสมองเสนอมหาดไทยเร่งผลักดัน

446

แนะปรับผังพัฒนาเมืองยุคใหม่ โมเดอร์นฯระดมสมองเสนอมหาดไทยเร่งผลักดัน

โมเดอร์นพร็อพเพอร์ตี้ฯเร่งจับมือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์-ผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศระดมแนวคิดปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมายเพื่อเสนอมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองให้รองรับการพัฒนายุคใหม่ ด้านเทศบาลนครเชียงใหม่เผยหลายพื้นที่มีการปรับโฉมเมืองรับประกาศเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก

นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าอยู่ระหว่างการเร่งประสานกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมแนวคิด ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาทางธุรกิจ โดยเฉพาะปมปัญหาด้านผังเมืองของแต่ละจังหวัดที่กฏระเบียบยังไม่สอดรับกับการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะการพัฒนาที่อยู่อาศัย โรงแรม หรืออื่นๆที่ระเบียบกฏหมายเหล่านี้ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

โดยโมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ได้รับฟังความเห็นในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนตระหนักถึงผลกระทบต่อการพัฒนาในวันนี้และในอนาคตในหลายพื้นล้วนพบว่ามีแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเมืองก้าวหน้าไปมากแล้ว แต่กฎระเบียบภาครัฐยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองและไม่ได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง จึงต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วตั้งแต่วันนี้

ประกอบกับรูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก ผู้ประกอบที่เป็นคนรุ่นใหม่จะพบว่าเอาความคิดของตนเป็นที่ตั้งโดยไม่มองแผนการพัฒนาเมืองเป็นเกณฑ์หลัก ดังนั้นหลายพื้นที่จึงไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองหรือพื้นที่นั้นๆ

“โมเดอร์นฯจะรวบรวมแนวคิดและอุปสรรคต่างๆจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำเสนอผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนครบทั้งประเทศแล้วจึงจะนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเร่งผลักดันต่อไป โดยหลักใหญ่แล้วยังเป็นเรื่องผังเมืองที่หลายพื้นที่จะต้องมีการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับปัจจุบันแต่เนื่องจากติดระเบียบกฏหมายบางข้อที่ไม่เอื้อต่อการนำไปใช้บังคับยุคนี้ โดยจะประสานหน่วยงานสมาคมฯต่างๆที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนำเสนอภาครัฐเร่งผลักดันให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป”

ด้านนายยุวบูรณ์ ศักดิ์สม หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยในการสัมมนาแนวทางการจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้อง ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ว่าเชียงใหม่ปัจจุบันหลายพื้นที่มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บางพื้นที่ไม่สอดรับกับการบังคับใช้ระเบียบกฎหมาย ตามที่เป็นข่าวไปเมื่อไม่นานมานี้ ภาครัฐจึงเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆให้ปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายอย่างเข้มงวด

โดยเฉพาะพื้นที่สี่เหลี่ยมในแนวคูเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันระเบียบกฎหมายที่บังคับใช้ยังคงเข้มงวดตามปกติ อีกทั้งยังมีระเบียบใหม่ออกมาบังคับใช้เกี่ยวกับรูปลักษณ์อาคารที่จะพัฒนาจะกำหนดไว้ให้เป็นรูปแบบล้านนามากขึ้น ไม่เน้นการใช้สีฉูดฉาดในส่วนภายนอก นอกจากนั้นยังเตรียมขยายโซนพื้นที่การพัฒนาออกไปสู่พื้นที่อื่นๆอีกต่อไปด้วย เพื่อให้พร้อมสู่การเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก้ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดคิวเตรียมพิจารณาประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

“โดยหลักยังคงเน้นความเป็นอัตลักษณ์เมืองเก่าดังนั้นระเบียบกฎหมายจึงจะเข้มงวดมากขึ้น ผลดียังมีต่อจังหวัดเชียงใหม่ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นต่อจากนี้ไปพื้นที่ที่เป็นโซนการอนุรักษ์ก็จะได้รับการเร่งขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นระหว่างโซนในเมืองและนอกเมืองซึ่งจะคำนึงถึงมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่เว้นแม้แต่เรื่องการคมนาคมขนส่ง”