สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรโครงการพนักงานขับรถมืออาชีพ

330
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรโครงการพนักงานขับรถมืออาชีพ
          โดยท่านรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายพรชัย อยู่ประยงค์ ได้กล่าวเปิดงานและให้เกียรติมามอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 140 คน ด้วยตนเอง ในการนี้ท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา ได้กล่าวว่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึง พัฒนาทักษะส่วนที่จำเป็น ให้แก่พนักงานขับรถบรรทุก ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ และเจ้าของสถานประกอบการเป็นปัจจัยสำคัญประการแรกที่จะทำให้เกิดการพัฒนา ความรู้ให้กับพนักงานขับรถบรรทุก โดยร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการขนส่ง จำนวน 360 คน ประกอบด้วยร่วมกับสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยศึกษารูปแบบการพัฒนาสถาน ประกอบการรถบรรทุกมืออาชีพ  มีบุคลากรของสถานประกอบการขนส่งเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน  ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ในธุรกิจบริการด้านการขนส่ง ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ FTA โลจิสติกส์ โดยมีเจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร เข้ารับการฝึกอบรม  ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกมืออาชีพ และร่วมกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นำร่องการพัฒนาพนักงานพนักงานขับรถบรรทุกมืออาชีพ จำนวน 160 คน