สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำทีมคณะอาจารย์อาชีวะศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ

348
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำทึมคณะอาจารย์อาชีวะศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ
          เมื่อ วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2552 ที่ผ่านมา สมาพัมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำทึมคณะอาจารย์อาชีวะศึกษาเข้าศึกษาจำนวน 80 คน ดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ ในการนี้ท่านผอ.ธนัท สุวัธนเมธากุล ผู้อำนวยการสำนักงานศุลการกรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ให้เกียรติมาบรรยายและต้อนรับคณะครูอาชีวศึกษา พร้อมกันที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปลอดอากรยังได้พาเยี่ยมชมเขตปลอดอากร ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และก่อนที่จะเดินทางกลับทางคณะครูยังได้เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าของบริษัทการ บินไทยจำกัด มหาชน ซึ่งได้ให้เกียรติส่งผู้แทนคลังสินค้ามาบรรยายและพาเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า TG ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น