สมาพันธ์โลจิสติกสไทยเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์

367
สมาพันธ์โลจิสติกสไทยเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์

สมาพันธ์โลจิสติกสไทยเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ได้มีความร่วมมือทางวิชาการดังนี้

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ให้ยังได้ รับรู้สู่วงการด้านโลจิสติกส์และภาคธุรกิจโดย ดำเนินการขอเชื่อมโยงเว็บไซค์ของสมาพันธ์ฯเข้ากับเว็บไซค์ของศูนย์การศึกษา โลจิสติกส์2.เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน โดยขอให้ทางสมาพันธ์ฯเป้นสื่อกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการอบรมต่างๆไปยังเครื่อข่ายของสมาพันธ์ฯ

3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการ โลจิสติกส์และการให้ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์กับศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์

4.เพื่อร่วมมือในการจัดส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เข้าทำงานหรือในลักษณะสหกิจศึกษากับหน่วยงานและองค์กรต่างๆในเครือของสมาพันธ์ฯ