สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าพบกรรมการ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

425
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าพบกรรมการ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าพบกรรมการ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เพื่อขอหารือเรื่อง ” จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่บริษัทพันธมิตร  ”  ณ โรงแรมโซฟิเทล ( สาทร )
โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องด้วยทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ได้มีนโยบายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกของบริษัทคู่ค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาและเติบโตของกลุ่มธุรกิจของซีพี ออลล์
ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตคุณภาพด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบภาคทฤษฎีควบคู่ภาคปฏิบัติ (Work-Based Learning) จึงจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่บริษัทพันธมิตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้ต้องการศึกษาต่อเป็นอย่างมาก