วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

503

จุดเริ่มต้นขององค์กรแห่งความสุข คือการเพิ่มคุณค่าของคนให้เป็นคนสำคัญ เมื่อคนมีคุณค่ามากขึ้น เป็นคนสำคัญขององค์กร สิ่งแรกที่องค์กรต้องทำคือปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองต่อคนขององค์กร เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆในการอยู่ร่วมกัน และการพัฒนาองค์กรให้มีความสุขจากการมาทำงาน ขอให้วารสารเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำองค์กรของตนเองให้มีความสุข