ร่วมการประชุมคณะกรรมการ Steering Committee ครั้งที่ 4/2558 โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุคสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์ กรมอุสาหกรรมในพื้นฐานและการเหมืองแร่

355

09-09-58 คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Steering Committee ครั้งที่ 4/2558 โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุคสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์
กรมอุสาหกรรมในพื้นฐานและการเหมืองแร่ วันที่ 9 กันยายน 2558
# ทบทวนวรรณกรรม แผนฯที่11เพื่อเป็นแนวสำหรับ แผนที่ฯ12
วาระที่3
3.1 แนวทางการระดมค.คิดเห็นเพื่อจัดทำ(ร่าง) แผนแม่บท ฉบับที่ 2(พ.ศ.2560-2564)
วาระที่4 เรื่องพิจารณา
4.1 รายงานการประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ