รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์และประชุมรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน โครงการวิจัย เรื่อง “การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2559”

483

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์และประชุมรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน  โครงการวิจัย เรื่อง “การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2559” โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรัญญา  ทองชาติ  สังกัด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ  ขอนำส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้ารอบ  6  เดือน  โดย ท่าน อ.ยงยุทธ แฉล้มวงศ์ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560