รับเชิญเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ฯ

408

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ฯ ได้กำหนดการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า เดือน โครงการวิจัยด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทานปี  2558 ดังนี้คือ

1.เรื่อง การบริหารการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนของไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  โดยมี  รองศาสตราจารย์  ดร.สมพงษ์  ศิริโสภณศิลป์  เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2559  เวลา  10.00 น.  –  13.00 น.

2.การประชุมนำเสนอร่างรายงานเล่มสมบรูณ์ปิดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปี  2557  โครงการ  การศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญ” โดยมี  นายภูมิศักดิ์  ราศรี  จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2559  เวลา  13.00 น. – 14.30 น.

3.โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่ม โลจสิติกส์และโซ่อุปทานประจําปี2558”โดยมีดร.สิรัญญา ทองชาติสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30น.–15.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์  สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย