รับเชิญเป็นประธานคณะทำงานประเมินงานวิจัย “รายงานความก้าวหน้า 2 เดือน โครงการ การติดตามและการวิเคราะห์สังเคราะห์ งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ 2558”

311