รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.สทก)

379

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คุณวัลภา สถิรชวาล  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.สทก)
ครั้งที่1/2560 เวลา9:30-12:00น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร1 กรมศุลกากร โดย ท่านสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เป็นประธานดำเนินการประชุม
#3 หลักการคุณธรรม;รับผิดชอบ สุจริต จิตอาสา
#องค์กรคุณธรรม
#กฏระเบียบข้อบังคับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง