อบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ ภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย เทคโนโลยี

1971

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ

ภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย เทคโนโลยี