ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมเสวนา “พลังภาคเอกชนเพื่อการอาชีวศึกษา”

326

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552 นายเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกสืไทย ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ”พลังภาคเอกชนเพื่อการอาชีวศึกษา “ในงานประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือผลิตกำลังคน ด้านอาชีวศึกษา ตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพ