ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization)”

361
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization)”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ(Healthy Organization)ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ครั้งที่1 ขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2553 โดยได้มีการบรรยายความรู้จาก นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์