ประชุมคณะกรรมการ Steering Commiitee โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน ปีงบประมาณ 2558

409

         คุณเกริกกล้า  สนธิมาศ  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Steering Commiitee โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน ปีงบประมาณ 2558 ณ กรมอุตสาหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา