งานเสวนาเรื่อง รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง

437
งานเสวนาเรื่อง รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง
ภาพข่าวกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2556 
 
      งานเสวนาเรื่อง รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบขนส่งทางรางและความพร้อมในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 (Railway Technology Development of ASEAN: Readiness for AEC in 2015)  โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“มุมมองด้านโลจิสติกส์ใน AEC โอกาสและช่องทางของประเทศไทย” ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆจากหลายภาคส่วน:
– Mr. Sonesack N.Nhansana, Deputy Director General of Lao Railway Authority
– Mr. Choi Chik Cheong, Deputy Director of Land Transport Authority, Singapore
– ผู้เชี่ยวชาญจาก Japan International Cooperation Agency
– คุณเขตรัฐ อุปโยคิน รองประธานอาวุโส บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
– คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษาบริหาร ศูนย์จีน-อาเซียนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
– คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และอดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
งานสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 09:00 – 16:30 น. ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 
          รูปแบบการเสวนาภายใต้บริบทของการพัฒนาระบบรางในภูมิภาคอาเซียน ทิศทาง ข้อจำกัดและโอกาส ซึ่งการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีความแตกต่างกันมากพอสมควรทั้งในด้านการพัฒนาระบบรางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่ง การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อรองรับ ประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน เช่น อินโดนีเซีย และประเทศที่เพิ่งเริ่มต้นในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม แต่สามารถดำเนินการมีผลคืบหน้ารวดเร็ว เช่น สิงคโปร์ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยจากนอกภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ การแข่งขันกันของชาติอุตสาหกรรม ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ซึ่งทำการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน และต่างก็ดำเนินนโยบายผลักดันการพัฒนาระบบรางในภูมิภาคอาเซียนโดยหวังผลประโยชน์จากการค้าและการลงทุนจะเป็นตัวกำหนดทิศทางข้อจำกัดและโอกาสซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังและร่วมในการเสวนาจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังกล่าว