งานสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จปี 53 กับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ยุคใหม่”

371
งานสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จปี 53 กับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ยุคใหม่”
ในการสัมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จปี 53 กับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ยุคใหม่”โดยวิทยากร ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ วิทยาลัยการขนส่ง มหาวิทยาลัยบูรพา