งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง โจทย์วิจัยและงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ

367

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา เรื่อง โจทย์วิจัยและงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ โดย รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ/ร.ศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ /ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ฯ