คู่มือทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฉบับนักบริหาร

464

 

ชื่อหนังสือ คู่มือทักษะคุณภาพชีวิต ฉบับนักบริหาร
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ เป็นการสรุปภายพรวมจากการถอดบทเรียนขององค์กรต่างๆ ที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายกับสมาพันธฺ์โลจิสติกส์ไทยในการนำความรู้เกี่ยวกับความสุข 8 ประการ (Happy 8) ไปสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข และต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและและพนักงานของทุกองค์กรต้นแบบ และทุกองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ จุดประกายความคิด และตั้งใจที่จะผลักดันสิ่งดีดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรของท่าน ที่สำคัญคือเป็นแรงบันดาลใจให้สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งต่างๆที่ได้รับเหล่านี้ ไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนร่วมอาชีพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้นำไปดำเนินการ อันจะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติงาน องค์กร และประเทศชาติต่อไป

 

ผู้แต่ง
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)