คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมระดมสมอง โครงการจัดตั้ง “ASEAN SME Advisory Board ”

429
คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมระดมสมอง โครงการจัดตั้ง “ASEAN SME Advisory Board ”
          คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมระดมสมอง โครงการจัดตั้ง “ASEAN SME Advisory Board ” เพื่อเป็นตัวแทนของ SMEs ประเทศไทยในการผนึกกำลังเพื่อสร้าง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ  และช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาค เพื่อเตรียมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี  พ.ศ.2558   โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมแกรนด์  ไฮแอท  เอราวัณ  เป็นการประชุมระดมสมองเพื่อคัดเลือกผู้แทนชั่วคราว ที่จะเข้าร่วมในการประชุม ASEAN SME Agencies Working Group ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงค์โปร์