ครม.ไฟเขียว 212 ล้านบาท เสริมภาพลักษณ์ ชวนนักลงทุน บูมอีอีซี

361

ครม.ไฟเขียว 212 ล้านบาท เสริมภาพลักษณ์ ชวนนักลงทุน บูมอีอีซี

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 212 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสำหรับการบริหารสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ.) ในการจัดทำแผนการลงทุน เสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสาร จัดทำมาตรการชักชวนนักลงทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ในปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 1.ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน จำนวน 10,905,900 บาท 2.ค่าจัดทำแผนการลงทุน จำนวน 121,956,000 บาท 3.ค่าเสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสาร จำนวน 30,000,000 บาท 4.ค่าจัดทำมาตรการชักชวนนักลงทุน จำนวน 11,052,800 บาท และ 5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและดำเนินกิจกรรมในต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 38,358,800 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 8 แผนงานย่อย ประกอบด้วย 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือสัตหีบและบริการโลจิสติกส์ต่อเนื่อง 3.การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4.การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5.การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน 6.การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 7.การพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง และ 8.การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศโดยรวม