ขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (ELMA 2019)

509

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (ELMA 2019)

เรียน   ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ตามที่บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จากัด ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการและบริหารโครงการการจัดการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจำปี 2562 หรือ Excellent Logistic Management Award (ELMA)ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้าน โลจิสติกส์ไทยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์และมาตรฐานด้านบริการโลจิสติกส์ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้านานาชาติ โดยมีรางวัล ELMA เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดที่ โทร.083-023-1771 อีเมล:elmaaward@gmail.com

ทางบริษัทฯ จึงใครขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนบเอกสารรายละเอียดมา ดังนี้

1.    จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิญร่วมสมัครโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562

2.    หนังสือรับรองการทางานประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัล ELMA 2019

3.    ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจำปี 2562

4.    Banner Website ขนาด 1300×484 px

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

คณะทำงาน ELMA 2019

ติดต่อประสานงานเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จากัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์ โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th

ขอแสดงความนับถือ และขอขอบพระคุณมากค่ะ

พิมพ์

Best Regards,

Miss Pimlada Woracharttaveechai (Pim)

Media Relations Manager

Mobile: 095-009-1459

E-mail: pimlada@incom.co.th

Integrated Communication Co.,Ltd.

465/1-467  Sri Ayudhya Road, Kwaeng Thungphyathai,

Ratchathewi, Bangkok 10400

Website: www.incom.co.th

Tel.02 354 3588 Fax. 02 354 3589-90