การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรด้านโลจิสติกส์

394

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรด้านโลจิสติกส์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษาสำหรับหลักสูตรด้าน โลจิสติกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551 ณ.ศูนย์แสดงสินค้า Bitec