การทำเอกสารเพื่อการนำเข้า และส่งออก e-Import &e-Export

435
การทำเอกสารเพื่อการนำเข้า และส่งออก e-Import &e-Export
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร “การทำเอกสารเพื่อการนำเข้า และส่งออก e-Import &e-Export ”
โดยความร่วมมือของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
ภายใต้โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบการ
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2555 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรุงเทพมหานคร