การจัดการโลจิสติกส์และด่านพรมแดน รับประชาคมอาเซียน

381

ภาพข่าวกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2556 (17 เม.ย.56@สกว)

สกว. เปิดเวทีเสวนา การจัดการโลจิสติกส์และด่านพรมแดน รับประชาคมอาเซียน
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน  โดยทางสกว. เปิดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น “การจัดการโลจิสติกส์และด่านพรมแดน รับประชาคมอาเซียน”  ในวันพุธที่ 17 เม.ย. 56 ณ ห้องประชุม 1 สกว. ชั้น 14 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย จัดประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง “การจัดการด้านโลจิสติกส์และด่านพรมแดนเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการจัดการชายแดนจากนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) งานวิจัยเรื่อง “เปิดมุมมองการจัดการด่านพรมแดนใหม่ในบริบทประชาคมอาเซียน” โดย ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2) งานวิจัยเรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก” โดย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (3) งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบระบบการจัดการด่านพรมแดนสะเดา จังหวัดสงขลา” โดย ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. เป็นผู้ดำเนินรายการ