กลุ่มงานวิจัย

กลุ่มงานวิจัยและโครงการ

ชื่องานวิจัยผู้เขียนปี
โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน ประจำปี 2559รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และคณะงานวิจัยปี 2016
การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนรศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และคณะงานวิจัยปี 2009
การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างไทย-เวียดนามรศ.ดร.อรรถกร เก่งพล และคณะงานวิจัยปี 2009
โครงการ การพัฒนาจำแบบลองโซ่อุปทานในการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก
และ การพัฒนาดัชนี้ชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทาน ธุรกิจการค้าปลีก
ดร.วิทยา สุหฤทดำรง และ คณะงานวิจัยปี 2009
โครงการ การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน กรณีศึกษา:โซ่อุปทานลำไยนอกฤดูผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง และคณะงานวิจัยปี 2009
โครงการ ศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการคณะผู้วิจัยฯ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ
วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
งานวิจัยปี 2009
โครงการการพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ การผลิต การแปรสภาพ
และการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ และคณะ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยปี 2009
โครงการการศึกษาศักยภาพของตลาดหัวอิฐต่อการเป็นศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรในภาคใต้นิกร ศิริวงศ์ไพศาลและคณะงานวิจัยปี 2009
โครงการศึกษากระบวนการจัดการโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสดรศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ และคณะงานวิจัยปี 2009
AN ANALYTICAL FRAMEWORK OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENTTanapat Sangaroonงานวิจัยปี 2008
Challenges in Thailand Employing Web 2.0 Technologies for SCMAndrew P. Ciganek, Suprasith Jarupathirunงานวิจัยปี 2008
Holistic Management System for SME Logistics ProvidersPobsit Kamolvej, Guntapon Prommoonงานวิจัยปี 2008
Managing Logistic Systems for the Creation of Sustainable, Eco-Friendly Tourism on Koh Lan Coral IslandTaweesak Theppitakงานวิจัยปี 2008
On Transportation Performance Measurement for Truck Route Selection:Apichat Sopadang, Sermkiat Jomjunyong, Salinee Santiteerakulงานวิจัยปี 2008
การจำลองกระบวนการไหลเวียนของผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินริสา คันธเศรษฐ์, วีณา พันธไชย, อรวรรณ พรพิมลมิตร,
สิริกร บำรุงปรีชา, จุฑารัตน์ พิริยะศักดิ์จินดา, ดร.สถาพร โอภาสานนท์
งานวิจัยปี 2008
การจำลองแบบการทำงานในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกนิภา จงจอหอ, พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา, กฤษฎา ประเสริฐถาวรงานวิจัยปี 2008
การทบทวนวรรณกรรมดัชนีค่าขนส่งสินค้าทางถนนอารีกมล ต.ไชยสุวรรณ , ณกร อินทร์พยุงงานวิจัยปี 2008
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังสู่การเป็นท่าขนส่งอิเลคทรอนิกส์.นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน , นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุลงานวิจัยปี 2008
การประยุกต์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในประเทศไทยภัชรี นิ่มศรีกุล, อภิชาต โสภาแดงงานวิจัยปี 2008
การประยุกต์การแปลงหน้าที่ทางคุณภาพร่วมกับทฤษฎีฟัซซีเซตในการ คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ กรณีศึกษา : โรงงานท่อพลาสติกวรินทร์ เกียรตินุกูล , สิทธิชัย เชิดชูมาลัยกิจงานวิจัยปี 2008
การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการแก้ปัญหา การจัดการการขนส่งสินค้า กรณี มีข้อจำกัดด้านเวลาจตุรวิทย์ ศศิธรานนท์, ธราธร กูลภัทรนิรันดร์งานวิจัยปี 2008
การประยุกต์แนวความคิดการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ VMI เพื่อใช้ใน การบริหารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสุฑามาศ ตรีมงคล ,วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยางานวิจัยปี 2008
การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบฟัซซี่ใน การคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3อนุรักษ์ สว่างวงค์, เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง,
อภิชาต โสภาแดง, ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
งานวิจัยปี 2008
การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ในกระบวนการรับเข้าหนังสือสาลินี บัววัฒนา ,ดวงพรรณ กริชชาญชัยงานวิจัยปี 2008
การประยุกต์ใช้หลักการคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาโลจิสติกส์ในธุรกิจร้านอาหารชัยวัฒน์ เจริญรัตน์ , อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ ,
เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
งานวิจัยปี 2008
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์อุปสงค์ในห่วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมแขนจับยึดหัวอ่านในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟดาริกา เรือนคำ∗, วิมลิน เหล่าศิริถาวร,
พงค์ศักดิ์ โหลิชยโชติกุล
งานวิจัยปี 2008
การประยุกต์ใช้โปรโตคอล OSPF ในการจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของธุรกิจค้าปลีกวรินทร์ วงษ์มณี, วาทิน วงษ์มณีงานวิจัยปี 2008
การประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยบนเส้นทางไทย-จีนศิริรัตน์ อยู่นาค, อภิชาต โสภาแดงงานวิจัยปี 2008
การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดกระป๋องณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์*, ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดงงานวิจัยปี 2008
การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสรวิศ รัตนพิไชย, ธนัญญา วสุศรีงานวิจัยปี 2008
การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการจัดตารางการผลิตในโซ่อุปทานวีรพันธ์ แซ่ด่าน, เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์งานวิจัยปี 2008
การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน ประเทศไทยเตชินี บุญรัตน์, ระวิวรรณ จึงวัชกุล, สถาพร โอภาสานนท์, ประพันธ์ รุจิอาภางานวิจัยปี 2008
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดสนั่น เถาชารี, วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, วสุ เชาว์พานนท์งานวิจัยปี 2008
การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารผู้ส่งมอบตามความสำคัญของวัสดุธิดารัตน์ ภัทราดูลย์ , ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรีงานวิจัยปี 2008
การพัฒนาโปรแกรม ระบบการวางแผนการผลิตในธุรกิจ SMEsประจวบ กล่อมจิตร , ณชรพงศ์ บุญทา, กตัญชลี ธรรมสุนทรงานวิจัยปี 2008
การลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการส่งมอบน้ำตาลให้กับลูกค้าศรัณย์ พงศ์สุวภาพ, วันชัย รัตนวงษ์
งานวิจัยปี 2008
การวางแผนด้านพื้นที่และโครงข่ายการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, ภูวนาท แสนนา, วรรธนะ กระภูพันธ์, สนั่น เถาชารี
งานวิจัยปี 2008
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจเพื่อจัดการระบบสารสนเทศสำหรับ การวางแผนการผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะชนนิกานต์ รอดมรณ์ , ดวงพรรณ กริชชาญชัย
งานวิจัยปี 2008
การวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งสินค้า กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)เตชินี บุญรัตน์, ระวิวรรณ จึงวัชกุล, สถาพร โอภาสานนท์, ประพันธ์ รุจิอาภา
งานวิจัยปี 2008
การวิเคราะห์ต้นทุนของการลงทุน โครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับนิวัฒน์ รื่นรมย์, วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
งานวิจัยปี 2008
การวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส กรณีศึกษาร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่นละออ โควาวิสารัช,พุชพันธ์ เหล่าจันทร์
งานวิจัยปี 2008
การวิเคราะห์หาจำนวนศูนย์กระจายสินค้าปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม จากกำหนดการเชิงเส้นพิพัฒน์ คมคาย, ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล, ณกร อินทร์พยุง
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน :เปมิกา พรหมศร, ดวงเดือน ชัยตฤณธวัช, ณัฐพงศ์ แสงแก้วเขียว,
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาการวัดประสิทธิภาพการทำงานของโซ่อุปทานพรศิริ คำหล้า, ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาการใช้อาร์เอฟไอดีในระบบบริหารจัดการยางละออ โควาวิสารัช, พิชิต เลิศอุดมธนา, สกล หอรุ่งเรื่อง
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาการให้ความสำคัญของโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ของ หลักสูตรด้านโลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในอีก 10 ปีข้างหน้าของประเทศไทยวรพจน์ มีถมงานวิจัยปี 2008
การศึกษาการให้ความสำคัญของโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ของหลักสูตรโลจิสติกส์ในประเทศไทยวรพจน์ มีถม, วงวุธ มหามิตร, มณฑิรา โหนแหยม, กนกกาญจน์ ขวัญนวล
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาความคุ้มทุนในการใช้พลังทางเลือก (CNG.) กับรถบรรทุกขนส่งโดยสุภฤกษ์ ศรีสุข , พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์ , เผ่าภัค ศิริสุข
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตระหนักถึงความสำคัญของ ปัญหาภาวะโลกร้อนของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกในประเทศไทยสิตานัน ทูลกำธรชัย, ณัฐพร จินตพยุงกุล, บุษกร ตรีโชติ,
ศิรเศรษฐ์ วิเศษสรรโชค, สาริทร รอดรำพึง, รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคธงชัย อัศสานึก และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร์
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาปัจจัยในการเลือกสถานที่เรียนหลักสูตรโลจิสติกส์ในประเทศไทยวรพจน์ มีถม,สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมสินค้าคงคลังในบริษัทให้กฤษณา เจนเจตวิทย์, อังกูร ลาภธเนศ
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่าสุดารัตน์ อาจหาญ1, ณกร อินทร์พยุง
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาผลกระทบของเวลาในการจัดส่งที่มีต่อกระบวนการ ผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์โอฬาร กิจเตชะพานิช ,เจริญ สุนทราวาณิชย์ ,
อัษฎา จิระประยุกต์เลิศ
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาวิสัยทัศน์ ความรู้ และความต้องการในการพัฒนาทักษะ ทางโลจิสติกส์ในผู้ประกอบการภาคการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมรุธิร์ พนมยงค์ และ นุจรี สุพัฒน์
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติป้ายชื่อ RFIDที่เหมาะสมสำหรับใช้ในย่าน UHF เพื่อการจัดการโลจิสติกส์วิชชุกร ชูเพชรพงษ์ , เผ่าภัค ศิริสุข
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทยชุมพล มณฑาทิพย์กุล, ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาเชิงเทคนิคในการจัดตั้ง Data pool ในประเทศไทยพุทธิพงษ์ ศรีสุทธิโรจน์, เผ่าภัค ศิริสุข, ยศธร ภูมิสุทธิ์,
อรณิชา อนุชิตชาญชัย , พัฒนพงศ์ แสงหัตถวัฒนา , ละออ โควาวิสารัตน์
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาเพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์เพื่อรองรับ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ และ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกกนกพร สุรการค้า , ธนัญญา วสุศรี
งานวิจัยปี 2008
การศึกษาแนวทางเชิงเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ทางธุรกิจอรณิชา อนุชิตชาญชัย, พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา ,
เผ่าภัค ศิริสุข
งานวิจัยปี 2008
การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ธนพล หงษ์ทิพรัตน์, ดวงพรรณ กริชชาญชัย
งานวิจัยปี 2008
การออกแบบระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานการคลังสินค้า: กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์ไพบูลย์ จงผิตะ, ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย, ปารเมศ ชุติมา,
และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร์
งานวิจัยปี 2008
การหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดโดยคำนึงถึงต้นทุน การนำเข้าสินค้าที่แปรผันของวัตถุดิบสินค้าอาหารวีรศักดิ์ สงวนสิงห์, ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
งานวิจัยปี 2008
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าระหว่างวิธีผู้เชี่ยวชาญ และวิธีทางสถิติสิริพร พูลสวัสดิ์, คนึงนิจ กุโบลา ณกร อินทร์พยุง
งานวิจัยปี 2008
การเพิ่มคุณค่าในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับวันชัย ลีลากวีวงศ์, สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, เรืองวิชช์ ฟักประไพ
งานวิจัยปี 2008
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ บริษัท ฟอร์เวิร์ดเดอร์สุขใจ ประสิทธิ์พุทธพร, วันชัย รัตนวงษ์
งานวิจัยปี 2008
A dynamic set partitioning-based model for the vehicle routing problemKriansak Vanitchakornpong,Nakorn Indra-Payoong,
Krisana Chinnasarn
งานวิจัยปี 2007
การใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบของ Vendor Managed Inventory (VMI) ที่มีต่อสมาชิกในโซ่อุปทานสิริอร เศรษฐมานิต
งานวิจัยปี 2008
การเพิ่มสมรรถภาพในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยพูลพัฒน์ พัวทวีพงศ์,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
งานวิจัยปี 2008
A Mixed Integer Programming Model to Control a
One-Warehouse/N-Store Supply Chain
Chumpol Monthatipkulงานวิจัยปี 2007
ขีดความสามารถของบุคลากรด้านโลจิสติกส์: กรณีพนักงานขับรถสำหรับสาขาขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสาร ในเขตภาคเหนือตอนบนเกศรา ใจจันทร์, ดร.อภิชาติ ไตรแสง ,
ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ,ดร.เมธี พะยอมยงค์ ,
ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
งานวิจัยปี 2008
AN ANAYSIS ON IMPLEMENTING PROPRIETARY VS. OPEN STANDARD
FOR INFORMATION EXCHANGE IN SUPPLY CHAIN
Chayakrit Charoensiriwath,Ph.D.งานวิจัยปี 2007
บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืนทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
งานวิจัยปี 2008
OTOP ทางเลือกของผู้ผลิตในตลาดสินค้าเกษตร (OTOP as manufacturers’ alternative in agricultural market)เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมรงานวิจัยปี 2007
บริการทางการเงินที่ธนาคารควรพัฒนาเพื่อสนับสนุน ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศชลธิชา ประทุมรัตน์, ธนัญชย์ ธนโชติกานนท์,
สาธิมา ปัทมพงศา, สุพัตรา ธรรมารักษ์, พรพัฒน์ สุวรรณ,
ดร.สถาพร โอภาสานนท์
งานวิจัยปี 2008
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้าประจำเส้นทางนายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์, นายมานะ เชาวรัตน์
งานวิจัยปี 2008
RFID solutions for logistics in poultry industryUrachada Ketpromงานวิจัยปี 2007
Strategic Human Resource Information Systemsดร ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์งานวิจัยปี 2007
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการรอบเวลาการสั่งซื้อของศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค, รัฐธรรม ภูริสัมพันธ์
งานวิจัยปี 2008
Strategic Warehouse Information Systemsดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์งานวิจัยปี 2007
มูลค่าของข้อมูลด้านจราจรและปัจจัยในการเลือกใช้ข้อมูลมาลัย โพธิพันธ์, ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล, ณกร อินทร์พยุง
งานวิจัยปี 2008
ระบบสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ RFIDสมจิตร อาจอินทร์, วรพจน์ จักขุพันธ์, บุญวัฒน์ สุริยวงศ์
งานวิจัยปี 2008
ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการเอกจิต เก่งนำชัยตระกูล, สุมลทิพย์ คอนวิมาน,
ฐิติมน อัมพรวัฒนกุล , พบสิทธิ์ กมลเวชช
งานวิจัยปี 2008
เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการพยากรณ์ ปริมาณผลผลิตผักและผลไม้ศิราภรณ์ วิชัยสินธุ์ , รวิพิมพ์ ฉวีสุข
งานวิจัยปี 2008
เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ปริมาณผลผลิต กุ้งขาวแวนาไมและกุ้งกุลาดำสมหญิง โชติศักดิ์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข
งานวิจัยปี 2008
แนวทางการลดความสูญเสียต้นทุนจากสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถ แข่งขันทางการค้า กรณีศึกษาบริษัท บริษัท ไมอามี่โค้ท จำกัดดามภ์ สุวรรณหงส์ , วันชัย รัตนวงษ์
งานวิจัยปี 2008
แบบจำลองสินค้าคงคลังสำหรับปัญหา Newsboy กรณีคุณภาพของสินค้าที่ ได้รับไม่สมบูรณ์แบบผดุงชาติ มงคลแถลง , ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์, ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
งานวิจัยปี 2008
โครงการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานพัฒนพงษ์ แสงหัตวัฒนา, ธนิดา สุนารักษ์, เผ่าภัค ศิริสุข,
ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์, กรกฏ ใยบัวเทศ , เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร,
สมัชชา พิมพ์ทนต์
งานวิจัยปี 2008
โครงงานการจัดสร้างเครื่องมือวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการธนิดา สุนารักษ์, พัฒนพงษ์ แสงหัตวัฒนา, วรพจน์ มีถม2,
ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ 2, สมชาย วงศ์รัศมี ,กรกฏ ใยบัวเทศ ,
กิตติพงศ์ วิเวกานนท์ ,นคร ทิพยาวงศ์ ,เผ่าภัค ศิริสุข
งานวิจัยปี 2008
โครงสร้างของ Web-based ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพชร ในโซ่อุปทานของประเทศไทยผกาวรรณ ศุภสัญญา, ดวงพรรณ กริชชาญชัย
งานวิจัยปี 2008
โปรแกรมช่วยตัดสินใจการจัดรถขนส่งสินค้าในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์สุธีระ ตรังคิณีนาถ, สุทัศน์ รอดศรีสมุทร, ไกวัล สุภาพไพบูลย์,
ตวงยศ สุภีกิตย์
งานวิจัยปี 2008
กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ค้าส่งน้ำมันเครื่อง จำกัดปวัฒน์ ศุภประเสริฐ,สุวรรณี อัศวกุลชัยงานวิจัยปี 2007
การคัดเลือกผู้ส่งมอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกรอบแนวคิดกาาจัดการโซ่อุปทานอภิชาต โสภาแดง,เสกสิทธิ์ มุละชิวะงานวิจัยปี 2007
การจัดการการขนส่งด้วยวิธีการเชิงพันธุกรรมสร้อยสุดา เลาะหมุด,ธนาธร กูลภัครนิรันดร์งานวิจัยปี 2007
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแก้วมังกรทนงศักดิ์ คุ้มพาล,วันชัย รัตนวงษ์งานวิจัยปี 2007
การจัดการและต้นทุนลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งนิษฐิดา สุดใหม่,ฐิติพร ปานมา,พนิดา แช่มช้าง,พรเพ็ญ ทิพยนางานวิจัยปี 2007
การจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์,ธเนศ สิริสุวรรณกิจ,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์งานวิจัยปี 2007
การบริหารสินค้าคงคลังสำหรับกำจัดศัตรูพืชของธุรกิจ SME โดยการพยากรณ์ความต้องการและวางแผนการสั่งซื้อประพันธ์ รุจิอาภา,รุธิร์ พนมยงค์,พันธ์เอก ยิ่งเจริญพรเลิศงานวิจัยปี 2007
การบูรณาการระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตกับระบบขนส่งบริการลูกค้าสุเทพ บุตรดี,กิติศักดิ์ ตั้งใจดีงานวิจัยปี 2007
การประยุกต์ระบบบริหารคุณสำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภูษิต วงศ์หล่อสายชลงานวิจัยปี 2007
การประยุกต์ใช้ AHP ในการประเมินผลการดำเนินงานผู้ให้บริการขนส่งอรพินทร์ จีรวัสสกุล,ธนัญญา วสุศรีงานวิจัยปี 2007
การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าคำตอบที่ดีที่สุดด้วยระบบอาณานิคมมดในการแก้ปัญหาการขนส่งและการกระจายสินค้าพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล,ณัฐพล พุทธิพงษ์,ศักดา พวงจันทร์งานวิจัยปี 2007
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS Vehicle Tracking System ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า กรณีศึกษา:โรงงานขนมปังและเบเกอรี่ทศพล ประเสริฐโส,พรศิริ คำหล้า,รัชพล สุทัศนะจินดา,
สุชนม์ แก้วมาตย์,วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
งานวิจัยปี 2007
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเส้นทางขนส่งสำหรับร้านค้าสะดวกซื้ออัครพล เนื่องฤทธิ์,มาโนช โลหเตปานนท์งานวิจัยปี 2007
การประเมินระบบโครงข่ายที่มีความไม่แน่นอนด้วยต้นทุนเฉลี่ยและการประยุกต์ใช้วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์,เจริญชัย โขมพัตราภรณ์งานวิจัยปี 2007
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเคลื่อนไหวของยาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลสุภัทรา เหมือนจันเชย,ดวงพรรณ กริชชาญชัยงานวิจัยปี 2007
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหอผู้ป่วยในโดยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชนนิกานต์ รอดมรณ์,ตวงยศ สุภีกิตย์,กนกวรรณ กิ่งผดุง,
ดวงพรรณ กริชชาญชัย
งานวิจัยปี 2007
การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบโดยการลดเวลาการตรวจชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ลวดตัวนำสายสวนหัวใจเกียรติศักดิ์ เกวใจ,เอกชัย ดรลิเกน,ณรงค์ กรังพานิช,นิธิศ บริสุทธิ์งานวิจัยปี 2007
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Model Shift) กรณีศึกษา:การขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับท่าเรือแหลมฉบังเกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา,ปรัญญา ประกอบกิจ,ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์งานวิจัยปี 2007
การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม:กรณีศึกษาบริษัทผลิตกะทิสดวัชรินทร์ เปียสกุล,ธนัญญา วสุครีงานวิจัยปี 2007
การพัฒนาระบบการจัดการยาเม็ดในคลังยาของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสริฐสรรค์ ศักดิ์ธงชัย,อรรถพล รังผึ้ง,ฐปนรรฆ์ ดิษสน,
ธนกรณ์ สัตตบรรณมงคล,นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์,มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์
งานวิจัยปี 2007
การพัฒนาเครื่องมือวัดความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานกรณีศึกษาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์,ทวีสิน ศิริจินดามัยงานวิจัยปี 2007
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ของไทย รุธิร์ พนมยงค์,ไพฑูรย์ วราเดชสรุธิร์ พนมยงค์,ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์,ปรัชชา ประกอบกิจงานวิจัยปี 2007
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองชมพูนุท ด้วงจันทร์,ชุติมา ไวศรายุทธ์,ปรารถนา ปรารถนาดีงานวิจัยปี 2007
การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนและควบคุมการผลิตในธุรกิจ SME กรณีศึกษา:โรงงานแกนกระดาษงานวิจัยปี 2007
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลังและระบบการนำเสนอการขายในอุตสาหกรรม อัญมณี กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่างเมศรักษ์ งามอภิสิทธิ์,สุวิจักขณ์ ไชยบุตร,อดุลย์วิทย์ วรรณรัตน์,
ประจวบ กล่อมจิตร
งานวิจัยปี 2007
การพัฒนาโปรแกรมดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของคลังสินค้า : กรณีศึกษาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ขวัญวรา โพธิวาระ,วเรศรา วีระวัฒน์งานวิจัยปี 2007
การพึ่งพาต่างประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปรัชญา ปิ่นมณีงานวิจัยปี 2007
การลดชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตในการผลิตชิ้นส่วนของรถตักดินเธียร เจิมประยงค์,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์งานวิจัยปี 2007
การวัดประสิทธิภาพการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายของประเทศไทยจุมพต สังข์ทอง,พัชราภรณ์ เนียมมณีงานวิจัยปี 2007
การวางแผนระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผลไม้ธเนศ สิริสุวรรณกิจ,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์งานวิจัยปี 2007
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของบริษัทขนส่งทางเรือลำเลียงธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต,ธนัญญา วสุศรีงานวิจัยปี 2007
การศึกษากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: แบบจำลองเชิงทฤษฎีปรัชญา ปิ่นมณีงานวิจัยปี 2007
การศึกษาการค้าไทย-ลาว ณ จุดที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ในบริบทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจดร.ชลิศา รัตรสาร และ ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูลงานวิจัยปี 2007
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนั่น เถาชารี,รัฐนนท์ บุญญา,วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์งานวิจัยปี 2007
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
มัลลิกา เวสประชุมงานวิจัยปี 2007
การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้า กรณีศึกษา:บริษัท อินเตอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัดวิราชิน รัตนถาวร,อังกูร ลาภธเนศงานวิจัยปี 2007
การศึกษาปัญหาการจัดส่งสินค้าไม่ตรงต่อเวลา และกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานที่เหมาะสมของบริษัท KKK จำกัดศิริอร คงมนต์,อังกูร ลาภธเนศงานวิจัยปี 2007
การศึกษาปัญหาการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกน้ำยา VANISH กรณีศึกษาบริษัท ABC Lenses(Thailand) co,ltdวรรณกร ปาลโมกข์,วันชัย รัตนวงษ์งานวิจัยปี 2007
การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขนส่งแบบไป-กลับของการขนส่งสินค้าตันติกร พิชญ์พิบุล,เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัยงานวิจัยปี 2007
การศึกษาหาปัจจัยส่งผลเด่นชัดต่อการให้บริการที่จุดจ่ายสินค้าโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการเจน สิริช่วยชูชัยงานวิจัยปี 2007
การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพและต้นทุนการดำเนินงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง ของท่าเรือกรุงเทพ–ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือดานังดร.ชลิศา รัตรสารงานวิจัยปี 2007
การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID กับการขนส่งอาหารทะเลแช่แข็งนวลละออง ศรีชุมพล,ชัยชนะ มิตรพันธ์งานวิจัยปี 2007
การหาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับศูนย์กลางขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างลำเรือในเอเชียตะวันออกรินพร วิมลเก็จ,สรถพร โอภาสานนท์งานวิจัยปี 2007
การหาเส้นทางการเดินรถขนธนบัตรเพื่อเติมตู้เอทีเอ็มโดยคำนึงถึงความปลอดภัยจีรนันท์ แซ่จิว,ชุมพล มณฑาทิพย์กุล,ธีรเดช วุฒิพรพันธ์งานวิจัยปี 2007
การออกแบบผังโรงงาน ที่สามารถกำหนดขนาดของแผนกต่างๆและขนาดของพื้นที่โรงงานด้วยวิธีพันธุกรรมสุจิเวท สินคีรี ,ธราธร กูลภัทรนิรันดร์งานวิจัยปี 2007
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมกับทัศนคติต่อโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนครนายกอ.แพรภัทรา เขียวชะอุ่มงานวิจัยปี 2007
การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยอาจารย์สมพร ปานยินดีงานวิจัยปี 2007
การใช้ Balanced Scorecard ในการบริหารงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยดร. วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูลงานวิจัยปี 2007
ข้อเสนอแบบจำลองการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยพัชรีภรณ์ หยกอุบล,อรุณกมล จิโรภาสงานวิจัยปี 2007
ความพร้อมของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์(China RoHS)สุพรรณิการ์ อติชัยโชติกุล,วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์งานวิจัยปี 2007
ความรู้และทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ที่ผู้ประกอบการต้องการสุดาวีณ์ นันทวิภาวงศ์,ลดาทิพย์ รัตนผล,
อัศมาพร บานแย้ม,แพรวพร จักรภีร์ศิริสุข,
สถาพร โอภาสานนท์
งานวิจัยปี 2007
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยามอ.แพรภัทรา ยอดแก้วงานวิจัยปี 2007
ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการอาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์งานวิจัยปี 2007
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค วัยรุ่นในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานครเบญจวรรณ อุชุพงศ์อมรงานวิจัยปี 2007
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์นรเศรษฐ กมลสุทธิ, จิรวุฒิ หลอมประโคน, จิราพร อังศุวิโรจน์กุลงานวิจัยปี 2007
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษาอ.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์งานวิจัยปี 2007
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย: เขตฝั่งธนบุรีเบญจวรรณ อุชุพงศ์อมรงานวิจัยปี 2007
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกับแนวคิดการพัฒนาองค์การดร.สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณงานวิจัยปี 2007
มองเป้าหมายและภารกิจของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม : โรงงานในเขตฝั่งธนบุรีดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์, ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูลงานวิจัยปี 2007
มองเศรษฐกิจไทยและผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรมผู้ประกอบการดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์, ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำงานวิจัยปี 2007
ระบบจำลองในการวางผังการผลิตระดับโรงงานด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการขนส่งภายในโรงงานที่เหมาะสมสุเทพ บุตรดี , ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ , ภาคภูมิ วันดีงานวิจัยปี 2007
ระบบสอบย้อนกลับโดยอาศัย RFID และสถาปัตยกรรม EPCglobal Network กรณีศึกษา: การสอบย้อนกลับเนื้อสุกรจากร้านค้าปลีกสู่ฟาร์มวรพจน์ จักขุพันธ์,สมจิตร อาจอินทร์,สันติ สุรรัตน์งานวิจัยปี 2007
ระบบโลจิสติกส์การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปหลังจากไทยไปจีนภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนฐิติการต์ ชัยพิชิต,เจริญชัย โขมพัตราภรณ์งานวิจัยปี 2007
ศักยภาพการแข่งขันด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 และระบบการผลิตแบบลีน ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอัสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองสิทธิพร พิมพ์สกุล,ประวิทย์ คงถาวรนันต์งานวิจัยปี 2007
ห่วงโซ่มูลค่ากับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทยอภิชัย โคตะนันท์,พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และจรัส ปทุมนากุลงานวิจัยปี 2007
แนวทางอำนวยความสะดวกการจัดทำใบขนสินค้าในพิธีการศุลกากรด้วยรหัส GS1-128 และ ebXMLนรกิตติ์ ศรีสัมฤทธิ์,เผ่าภัค ศิริสุขงานวิจัยปี 2007
แนวโน้มการใช้มาตรฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยปรีชา พันธุมสินชัย,วัชรภรณ์ สุริยาภิวัฒน์,ประจิต
หาวัตร,ศรัณย์ ชูเกียรติ,ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล,
นฤมล ขันทครุฑ
งานวิจัยปี 2007
แบบจำลองโลจิสติกส์ย้อนกลับสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทยวุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร,ธีรวัฒน์ อัศวโภคีงานวิจัยปี 2007
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์รุธิร์ พนมยงค์,กวิล กฤษเจิรญงานวิจัยปี 2007
โครงงานการศึกษาปัจจัยชี้วัดที่เหมาะสมในการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ SMEsธนิดา สุนารักษ์,พัฒนพงษ์ แสงหัตวัฒนา,วรพจน์ มีถม,ธราธร กูลภัทรนิรันดร์,สมชาย วงศ์รัศมี,
กรกฏ ใยบัวเทศ,กิตติพงศ์ วิเวกานนท์,นคร ทิพยาวงศ์,
เผ่าภัค ศิริสุข
งานวิจัยปี 2007
โลจิสติกส์บรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ ด้วยการใช้เครื่องชี้วัดโซ่อุปทานแบบพอเพียงอนันต์ พัฒนะธเนศงานวิจัยปี 2007
A competitive strategy on traceability implementation in the Thai fruit supply chain through Mobile PhoneAssistant Professor Bordin Rassameethes, Ph.Dงานวิจัยปี 2006
A Development of Supply Chain Intergration Construct: Using the Q-sort Technique.Sakun Boon-ittงานวิจัยปี 2006
Applying Computer Simulation to Study a Multi-Modal Transportation ProblemSurapong Sirikulvadhanaงานวิจัยปี 2006
CONCEPTUAL IDEA OF HAZARDOUS MATERIALS TRASPORTATION ROUTING BY CONSIDERING RISK INDEX AS A COSTS COMPONENTWatchara SATTAYAPRASERT, Wisinee WISETJINDAWAT,
Dr. Pawinee IAMTRAKUL and Chatchawal SIMASKUL
งานวิจัยปี 2006
Developing a Sustainable Supply Chain Management FrameworkAssoc. Prof. Ruth Banomyong, Mr. Paitoon Varadejsatitwong and
Mr. Kavin Kitcharoen
งานวิจัยปี 2006
Enhancing Manufacturing Competitiveness for One Tambon One Product Producers Through Value Chain: Case Studies in ChachoengsaoChatchalee Ruktanonchai, Jakaphan Pinthong,
Chatchawarn Mongkol, Sumet Padungsab, and
Nattapat Kanchanaruengrong
งานวิจัยปี 2006
Fuzzy Stochastic Data Envelopment Analysis (FSDEA) Modeling for Supply Chain Performance EvaluationVarathorn Punyangarm, Patcharaporn Yanpirat,
Peerayuth Charnsethikul , Saowanee Lertworasirikul and
Rawee Suwandechochai
งานวิจัยปี 2006
INTER MODEL ROUTINGS SOLUTION OF THAILAND –CHINA SHIPMENTS UNDER FTA USING FUZZY AHPMatthieu Séné, Komgrit Leksakul, Apichat Sopadangงานวิจัยปี 2006
Object-Oriented Modeling of Supply Chain Simulation Framework for Collaborative Design in Thai Jewelry IndustrySomlak Wannarumon and Apichai Ritviroonงานวิจัยปี 2006
PRELIMINARY STUDY ON TAK’S INDUSTRIAL ESTATE’S DISTRIBUTION CENTERSakgasem Ramingwong, Salinee Santiteerakulงานวิจัยปี 2006
THE COMBINATION OF MAX-MIN ANT SYSTEM AND ITERATED LOCAL SEARCH HEURISTIC FOR CAPACITATED P-MEDIAN PROBLEMRapeepan Pitakaso, Sombat Sindhuchaoงานวิจัยปี 2006
The Determination of Optimal Fine for Customs Fraudulent Activities: An Applied Game TheoryArunee Sangwareetip, Nakorn Indra-Payoongงานวิจัยปี 2006
The Impacts of Kunming-Bangkok expressway: Logistics Channel AnalysisPoon Thiengburanathum,Ruth Banomyong,Apichat Sopadangงานวิจัยปี 2006
กระบวนการดำเนินงานของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้าประพันธ์ รุจิอาภางานวิจัยปี 2006
กระบวนทัศน์ของการจัดการโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยชัยธวัช ทองอินทร์งานวิจัยปี 2006
กลยุทธ์การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าขิงดองเพื่อการส่งออกในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างดร.วีรพัฒน์ เศรษฐสมบูรณ์, นายเสกสรรค์ บัวระภา, นายรังสฤษฏ์ สุทธิคุณงานวิจัยปี 2006
กลยุทธ์การพัฒนาโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกล้วยและ ผลิตภัณฑ์กล้วยในภาคเหนือตอนล่างวีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, คมกริช จันทะคัด , อาทิตย์ อภิโชติธนกุลงานวิจัยปี 2006
การจัดเส้นทางเดินรถโฟล์คลิฟท์ภายในโรงงานผลิตขดลวดและสายเคเบิลณกร อินทร์พยุง พรณภา ทาทีงานวิจัยปี 2006
การนำระบบการจัดซื้ออิเลคทรอนิคส์ (E-Procurement) มาใช้ในองค์กร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยลินดา ไชยนิรมิตกุล, อังกูร ลาภธเนศงานวิจัยปี 2006
การบริหารการกระจายสินค้าตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ศึกษากรณี คลังสินค้า C.P. 7-Elevenสมยศ น้อยสุข, อริศรา ซองพาณิชย์, ศันสนีย์ ก่อสูงศักดิ์ รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์, ประพันธ์ รุจิอาภางานวิจัยปี 2006
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สายธารคุณค่าในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งขาววลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์,นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์งานวิจัยปี 2006
การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ในการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในมุมมองเชิงวิศวกรรม สำหรับเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตากปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ และ สาลินี สันติธีรากุลงานวิจัยปี 2006
การประเมินประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน วราธร ปัญญางาม,พัชราภรณ์ ญาณภิรัต,พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล,
เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
งานวิจัยปี 2006
การปรับปรุงการบริหารจัดการชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์ประสิทธิ์ ไกรลมสม เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ และ สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณงานวิจัยปี 2006
การปรับปรุงผลการดำเนินงานโรงงานโดยการพัฒนาระบบการผลิตแบบเซลล์ กรณีศึกษาบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงพิภพ ลลิตาภรณ์,อนันต์ มุ่งวัฒนา, เอกรัตน์ ขันดำรงรักษ์งานวิจัยปี 2006
การพัฒนาระบบ E- CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้ามัณฑนา สังข์ทอง, อังกูร ลาภธเนศงานวิจัยปี 2006
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเคลื่อนย้ายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทยสู่เอเชียเหนือ (จีน, เกาหลีใต้, และญี่ปุ่น)ภัทรพร ทรัพย์สมบูรณ์, ดวงพรรณ กริชชาญชัยงานวิจัยปี 2006
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจโซ่อุปทานรศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์, ปรัชญา ประกอบกิจ และ ศิริรัตน์ อยู่นาคงานวิจัยปี 2006
การลดเวลาการรอคอยในกระบวนการเทคอนกรีต โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Activity Based Constructionศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำงานวิจัยปี 2006
การวัดประสิทธิภาพของช่องทางโลจิสติกส์ กรณีศึกษาของข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่แปรรูปเป็นข้าวสาร โดยโรงสีรุ่งชัยกิจ สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกนายมงคล ชัยวัฒนาภา, นายวิทูร เกษมรุ่งชัยกิจ, นางสาวเธียรพรรณ เทวีนุกูล,
นางสาวนัทธอร ทองน้ำเพ็ญ, นายเกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา
งานวิจัยปี 2006
การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ภายในบริษัทนำเข้าสินค้า ที่มีโกดังเก็บสินค้าในประเทศไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์เคมีWatchara SATTAYAPRASERT, Wisinee WISETJINDAWAT, Chatchawal SIMASKUL,
Dr. Pawinee IAMTRAKUL
งานวิจัยปี 2006
การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลังด้วยวิธี Weighted Linear Optimizationขนิษฐา สง่างาม และ ธนัญญา วสุศรีงานวิจัยปี 2006
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางการบินปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ และ สาลินี สันติธีรากุลงานวิจัยปี 2006
การศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลกวรินทร์ วงษ์มณี, วันชัย รัตนวงษ์งานวิจัยปี 2006
การศึกษาตัวแบบการกระจายสินค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจิระเดช ดิษฐอำไพ, บุญศิริ ลิ่มสกุล, เสกสรร สุธรรมานนท์, นิกร ศิริวงศ์ไพศาลงานวิจัยปี 2006
การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางขึ้นไปมณฑลี บัวรุ่ง ดวงพรรณ กริชชาญชัยงานวิจัยปี 2006
การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์การลดต้นทุน ทางด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท เอสพี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดสายใจ ชูวารี, อังกูร ลาภธเนศงานวิจัยปี 2006
การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้ายางพาราผ่านชายแดนไทยสู่จีนตติยา กองกิจ และ ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดงงานวิจัยปี 2006
การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าลำไยแห้งผ่านชายแดนไทยสู่จีนรศ. ชูศรี เที้ยศิริเพชรงานวิจัยปี 2006
การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกยางพาราและผลไม้จากไทยไปจีนเจริญชัย โขมพัตราภรณ์ เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ ธนัญญา วสุศรีงานวิจัยปี 2006
การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมกุ้งขาวในประเทศไทยนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์,วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์งานวิจัยปี 2006
การออกแบบผังการใช้ประโยชน์ภายในศูนย์กระจายสินค้า สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลกวรินทร์ วงษ์มณี, วันชัย รัตนวงษ์งานวิจัยปี 2006
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ Radio Frequency Identification : RFID ของบริษัท เอ จำกัดจารุนันท์ ธรานนท์, อังกูร ลาภธเนศงานวิจัยปี 2006
การใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินปัจจัยเชิงกลยุทธ์ด้านการขนส่งผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง และ รุจิเรข พงษ์เจริญงานวิจัยปี 2006
ตัวแบบกำหนดการหลายระดับสำหรับปัญหาการหาตำแหน่งที่เหมาะสมของ ศูนย์กลางกระจายสินค้าภัทรียา ลาสุนนท์, ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล, ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนินงานวิจัยปี 2006
นักศึกษาได้อะไรจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ดร.ชลิศา รัตรสารงานวิจัยปี 2006
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้าประจำเส้นทาง ระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามนายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์, นายมานะ เชาวรัตน์งานวิจัยปี 2006
ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของหัตถอุตสาหกรรมไทยชนม์เจริญ แสวงรัตน์, ผศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง,
ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง
งานวิจัยปี 2006
ยุทธศาสตร์ท่าอากาศยานไทยเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของภาคใต้วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศงานวิจัยปี 2006
ระบบติดตามควบคุมการผลิตอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) : กรณีศึกษาโรงงานขึ้นรูปโลหะแผ่นนิชาภา พลตื้อ พิเชษฐ์ ช่อผกา วรนารถ แสงฉาย และ เผ่าภัค ศิริสุขงานวิจัยปี 2006
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์จังหวัดเชียงใหม่ต่อผลิตภัณฑ์จังหวัดรภัส มัชฌิมานนท์ และ อภิชาต โสภาแดงงานวิจัยปี 2006
อุปสรรคด้านกฎระเบียบในการค้าชายแดน/ผ่านแดนไทย-จีนตอนใต้รศ.ดร.โกสุมภ์ สายจันทร์งานวิจัยปี 2006
โครงสร้างอัตราค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพรุธิร์ พนมยงค์, ประพันธ์ รุจิอาภางานวิจัยปี 2006