กลุ่มงานวิจัย: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

456

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนั่น เถาชารี,รัฐนนท์ บุญญา,วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
>> Download ebook <<