กลุ่มงานวิจัย: การจำลองแบบการทำงานในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก

623

การจำลองแบบการทำงานในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก

นิภา จงจอหอ, พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา, กฤษฎา ประเสริฐถาวร
>> Download ebook <<

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจำลองแบบการทำงานในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และวัดการ
ทำงานของบุคลากรเภสัชกรรม โดยใช้โปรแกรมอารีน่าในการจำลองสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของ
บุคลากร ทำการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่ม
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย วิเคราะห์ผลได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษา พบว่า เวลาการทำงานของบุคลากรเภสัชกรรมในการบริการจ่าย
ยาผู้ป่วยนอกเท่ากับ 30.81 นาทีต่อใบสั่งยา โดยใช้เวลาไปกับขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้ เวลาที่ใช้ในการ
เจ้าหน้าที่ทำการบรรจุยาลงซองเฉลี่ย (Arrange drug) 0.01 นาที เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลยาตามแพทย์สั่งเฉลี่ย
(Pharmacist key in order) 24.64 นาที เจ้าหน้าที่ตรวจทานเฉลี่ย (Pharmacist review order) 2.84 นาที
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฉลี่ย (Pharmacist check) 0.03 นาที โดยสรุป พบว่า เวลารอรับยาของผู้ป่วย ลดลงจาก
เดิม 10.17 นาที คิดเป็น 24.81 เปอร์เซ็นต์