กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: โปรแกรมช่วยตัดสินใจการจัดรถขนส่งสินค้าในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์

501

โปรแกรมช่วยตัดสินใจการจัดรถขนส่งสินค้าในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์

สุธีระ ตรังคิณีนาถ, สุทัศน์ รอดศรีสมุทร, ไกวัล สุภาพไพบูลย์, ตวงยศ สุภีกิตย์
>>Download ebook<<

ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์มีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง มากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบมายัง

อุตสาหกรรมต้นน้ำที่ต้องปรับตัวตามการแข่งขัน และปรับกลยุทธของตัวเองให้เข้ากับคู่ค้า เพื่อเป็นการรักษา

ส่วนแบ่งตลาด ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านคุณภาพ หรือต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านต้นทุน จากการศึกษา

ระบบการจัดการขนส่งสินค้าในส่วนของการจัดเส้นทางการเดินรถของ บริษัทในกรณีศึกษา พบว่า การจัดการ

เดินรถขนส่งอาศัยประสบการณ์ของพนักงานจัดเส้นทาง ส่งผลให้การจัดเส้นทางนั้นอาจจะไม่ก่อให้เกิด

เส้นทางที่ดีที่สุดที่ก่อให้ เกิดต้นทุนน้อยที่สุดในการเดินรถขนส่ง การศึกษานี้จึงทำการสร้างโปรแกรมเพื่อทำ

การคำนวณและจัดเส้นทางการเดินรถด้วย วิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุดหรือเอคแซคท์อะโพรช (Exact

Approach) เพื่อเป็นตัวช่วยและเป็นแนวทางให้พนักงานผู้ทำการจัดเส้นทางการเดินรถนั้น โดยทำการเขียน

โปรแกรมด้วยภาษาวิชวลเบสิค (Visual Basic) ผ่านทางโปรแกรมวิชวลสตูดิโอ 2005 และใช้โปรแกรมไมโคร

ซอฟแอคเซส 2003 เป็นโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูล ทำให้สามารถจัดเส้นทางการเดินรถได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังได้

คำตอบที่มั่นใจได้ว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเส้นทาง การเดินรถในแต่ละวัน โดยพนักงานผู้ใช้

โปรแกรมสามารถใส่ข้อมูลการจัดส่งที่ต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณหาเส้นทางที่ก่อให้เกิด

ต้นทุนที่ต่ำที่สุด 10 อันดับเพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานต่อไปได้ จากการใช้โปรแกรมในการคำนวณคำตอบหรือ

เส้นทางที่ดีที่สุดนี้ ส่งผลให้ต้นทุนของการจัดส่งลดลงกว่า 15 เปอร์เซ็นจากต้นทุนของเดิม ทั้งยังเพิ่มความ

สะดวกขณะทำการจัดเส้นทางและสามารถพิมม์เอกสารเพื่อแนบไปกับรถที่ทำการขนส่งอีกด้วย