กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: โครงสร้างของ Web-based ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพชร ในโซ่อุปทานของประเทศไทย

411

โครงสร้างของ Web-based ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพชร ในโซ่อุปทานของประเทศไทย

ผกาวรรณ ศุภสัญญา, ดวงพรรณ กริชชาญชัย
>>Download ebook<<

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เครื่องประดับเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานเพชรของประเทศ
ไทยและนำไปสู่กระบวนการจัดสร้างระบบตลาดออนไลน์ (E-marketplace) สำหรับการบริหารจัดการโซ่
อุปทานเพชรไทยในกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายเพชรและเครื่องประดับเพชรทั้งระบบ โดยวิธีการศึกษาเริ่มจาก 1)
สำรวจปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มศักยภาพของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชร 2)
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา 3 ) ศึกษาความเป็นไปได้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ออกแบบ
โครงสร้างระบบตลาดออนไลน์ของกลุ่มผู้ค้าเพชร โดยผลการวิจัยพบว่าภายในระบบตลาดออนไลน์จำเป็น
จะต้องประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นทั้งหมด 8 ระบบ คือ e-Sourcing, e-Kimberley Process(KP), e-Finance,
e-Purchasing, e-Marketing, e-Catalog, e-Profile และ e-Information เป็นผลให้เกิดการเชื่อมโยง
ทางด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่สัมพันธ์กันทั่วทั้งระบบ สามารถใช้เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูล ในด้านการ
ติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเพชรและยังเป็นหนทางหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่จะนำไปสู่การสร้าง /
พัฒนาตลาดซื้อขายให้ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการค้าเพชรโลกได้ต่อไปในอนาคต