กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการ

338

ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการ

เอกจิต เก่งนำชัยตระกูล, สุมลทิพย์ คอนวิมาน, ฐิติมน อัมพรวัฒนกุล , พบสิทธิ์ กมลเวชช
>>Download ebook<<

ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของศูนย์ให้บริการ

ข้อมูลทางโทรศัพท์(คอลเซ็นเตอร์: Call Center) โดยใช้รูปแบบสมการถดถอยในการวิเคราะห์ พัฒนาขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operation

Research) มาช่วยระบบคอลเซ็นเตอร์ในการวางแผนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับให้บริการทางโทรศัพท์

(Agent) ให้มีจำนวนเหมาะสมกับปริมาณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการ อันนำมาซึ่งความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และช่วยให้บุคลากรขององค์กร

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ