กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: OTOP ทางเลือกของผู้ผลิตในตลาดสินค้าเกษตร (OTOP as manufacturers’ alternative in agricultural market)

31

OTOP ทางเลือกของผู้ผลิตในตลาดสินค้าเกษตร (OTOP as manufacturers’ alternative in agricultural market)

เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร