กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ตัวกำหนดผลการปฏิบัติงานในระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย

392

ตัวกำหนดผลการปฏิบัติงานในระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย

ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ , ศุภศิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ , ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม , เผ่าภัค ศิริสุข
>>Download ebook<<

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน ของ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากพื้นที่ที่จะทำการศึกษา และทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานโลจิสติกส์ เพื่อให้ทราบว่า ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย มีปัจจัยใดบ้างที่ยังประสพ
ปัญหาอยู่ และความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับใด นอกจากนี้ในกรณีที่องค์กรประสพปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารงานโลจิสติกส์และมีข้อจำกัดบางประการในการแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยยังได้เสนอแนะแนวทางในการระบุ
ลำดับความสำคัญของปัจจัยว่า ปัจจัยใดที่ควรถูกแก้ไขเป็นลำดับแรก ปัจจัยใดควรที่จะถูกแก้ไขเป็นลำดับ
สุดท้ายหรืออาจจำเป็นที่จะต้องแก้ไขไปพร้อมกันทุกปัจจัย จึงจะทำให้องค์กรประสพผลสำเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยมีความสามารถในการให้บริการและมีศักยภาพในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น ด้วยต้นทุนการบริหารที่ต่ำ มีความฉับไวในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ
องค์กรอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำเสนอกรอบแนวความคิดเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในครั้งนี้