กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การเพิ่มสมรรถภาพในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วย

374

การเพิ่มสมรรถภาพในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วย

พูลพัฒน์ พัวทวีพงศ์,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์

อุตสาหกรรมพลอยแท้และเครื่องประดับแท้เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันด้าน

การผลิตและการส่งออก แต่สมรรถภาพด้านการส่งมอบของอุตสาหกรรมมีความล่าช้า ทั้งในอุตสาหกรรม

เจียระไนพลอยส่งมอบให้โรงงานเครื่องประดับล่าช้า และอุตสาหกรรมเครื่องประดับส่งมอบให้ลูกค้าล่าช้า โดย

มีเวลานำของการสั่งซื้ออัญมณีพลอยและเครื่องประดับยาวซึ่งส่งผลต่อต้นทุน เนื่องจากอุตสาหกรรมมีการ

ลงทุนสูง ดังนั้นการแข่งขันด้านเวลา การเพิ่มสมรรถภาพการส่งมอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถึงแม้จะมีการไหลของ

วัตถุดิบในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีไปสู่เครื่องประดับ แต่พบว่าอุตสาหกรรมยังขาดการบริหารจัดการโซ่

อุปทานให้เชื่อมโยงกันและอุตสาหกรรมขาดการวางแผนการผลิตที่มีผลต่อสมรรถภาพการส่งมอบทั้งภายใน

อุตสาหกรรมเจียระไนพลอย และภายในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ รวมทั้งขาดการวางแผนการผลิตเชื่อมโยง

กัน ดังนั้นบทความนี้นำเสนอการเพิ่มสมรรถภาพการวางแผนการผลิตโดยวิเคราะห์เวลานำในโซ่อุปทาน

อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเพิ่มสมรรถภาพการส่งมอบ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับอุตสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเจียระไนพลอย

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ และการเชื่อมโยงกันระหว่างอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนการทางธุรกิจภายในแต่

ละอุตสาหกรรมโดยเน้นในกิจกรรมการวางแผนการผลิต จากนั้นทำการประยุกต์หลักการการเลื่อนออกไป

(Postponement) และ Decoupling Point ในการวางแผนการผลิตรวมภายในอุตสาหกรรมอัญมณีพลอย

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ และทำการวางแผนการผลิตโดยใช้เวลานำการผลิตให้เชื่อมโยงกัน (Integrated

Plan) ส่งผลให้เพิ่มสมรรถภาพในการตอบสนองลูกค้าของอุตสาหกรรม