กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ บริษัท ฟอร์เวิร์ดเดอร์

488

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ บริษัท ฟอร์เวิร์ดเดอร์

สุขใจ ประสิทธิ์พุทธพร, วันชัย รัตนวงษ์

>>Download ebook<<

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของ บริษัท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ กรณีศึกษา บริษัท S&A Inland

จำกัด เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการขนส่งสินค้าทางทะเล ทั้งกระบวนการภายใน คือ การ

ออกใบตราส่งสินค้า และกระบวนการภายนอก คือ การขนส่งสินค้าที่ว่าจ้างผู้ให้บริการรายอื่น (Outsource)

เพื่อทำการขนส่งสินค้าแทนบริษัท เช่น การเดินพิธีการศุลกากร และการรับบรรทุกสินค้าจากสถานที่ของ

ลูกค้า ปัญหาของการวิจัย คือ กระบวนการภายใน และกระบวนการภายนอกเกิดความล่าช้า ส่งผลให้ลูกค้า

ขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการของบริษัท ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และศึกษาการลดขั้นตอน หรือลดระยะเวลาในการให้บริการ จาก

การศึกษาพบว่า ปัญหาการบริการล่าช้า มีสาเหตุมาจากกระบวนการภายในของ บริษัท S&A Inland จำกัด

คือ การออกใบตราส่งสินค้าซึ่ง ขาดเทคโนโลยีในการออกใบตราส่งสินค้า และกระบวนภายนอกของ

Outsource คือ การบริการด้านพิธีการศุลกากร Outsource ไม่เพียงพอ และการรับบรรทุกสินค้าของ

Outsource ใช้เวลาในการให้บริการนานในการรับสินค้าจากลูกค้า ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น

ในการใช้บริการของบริษัท จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไข 3

แนวทางคือแนวทางเลือกที่ 1 สำหรับกระบวนการภายใน ได้แก่ การออกใบตราส่งสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยใช้ระบบ EDI สามารถลดระยะเวลาในการออกใบตราส่งจากแบบเดิมได้ถึง 16 ชม. 30 นาที หรือ 2 วัน

30 นาที หรือคิดเป็น 68.75% และเมื่อทำการเปรียบเทียบต้นทุน สามารถประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน

11,209 บาท/เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.76 ของต้นทุนการออกใบตราส่งสินค้าแบบปกติเดือนละ 800 ฉบับ

แนวทางเลือกที่ 2 การเปลี่ยน Outsource ใหม่ สามารถลดระยะเวลาในการรับบรรทุกสินค้าได้ถึง 8 ชมหรือ

1 วัน หรือคิดเป็น 33.33% จากของเวลาการใช้ Outsource เดิม และเมื่อทำการเปรียบเทียบต้นทุน

ค่าใช้จ่ายสามารถประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน 35,200 บาท/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 10.37 ของมูลค่า

ต้นทุนของ Outsource เดิม อีกทั้งสามารถมีมูลค่ากำไรเพิ่มขึ้นเป็น 494,500 บาท/ปี หรือคิดเป็น 87.98%

แนวทางเลือกที่ 3 การลงทุนใหม่เองเพิ่ม แทนการว่าจ้างผู้ให้บริการรายอื่น(Outsource) ซึ่งมูลค่าปัจจุบัน

สุทธิที่เป็นบวก รวมทั้งมีอัตราผลตอบแทนที่มากกว่า 0 และมีช่วงของการคืนทุน เพียงแค่ 1 ปี ซึ่งคุ้มแก่การ

ลงทุนเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถตัดสินใจใช้ทั้ง 3 แนวทางร่วมกันในลักษณะที่แต่ละวิธีจะส่งเสริม และเอื้อ

ประโยชน์ต่อกัน โดยจัดแบ่งการแก้ไขปัญหาออกเป็น 2 ระยะ คือ การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ได้แก่แนวทาง

เลือกที่ 1 และแนวทางเลือกที่ 2 ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะกลางถึงระยะยาว ได้แก่แนวทางเลือกที่