กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

419

การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ธนพล หงษ์ทิพรัตน์, ดวงพรรณ กริชชาญชัย
>>Download ebook<<

การที่ทำให้ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มีศักยภาพในการขายสินค้าทั้งต่างประเทศและใน
ภายในประเทศนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและการจัดการระบบโลจิสติกส์ใน
การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่มีศักยภาพ เพื่อสามารถรองรับการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อทั้งต่างประเทศและใน
ภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายและการจัดการระบบโลจิสติกส์นี้ต้องเหมาะสมกับ
ผู้ผลิตสินค้าในแต่ล่ะระดับด้วย
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์และการจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิต
สินค้าที่ส่งออกต่างประเทศ ภายในประเทศและระดับชุมชน โดยมีการนำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนเอกสาร
RosettaNet ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายเข้ามาใช้ และได้จัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อทำ
การร่วมซื้อ-ขายสินค้าและวัตถุดิบของผู้ผลิตสินค้าได้อีกด้วย