กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติป้ายชื่อ RFIDที่เหมาะสมสำหรับใช้ในย่าน UHF เพื่อการจัดการโลจิสติกส์

488

การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติป้ายชื่อ RFIDที่เหมาะสมสำหรับใช้ในย่าน UHF เพื่อการจัดการโลจิสติกส์

วิชชุกร ชูเพชรพงษ์ , เผ่าภัค ศิริสุข
>>Download ebook<<

ในประเทศไทยเทคโนโลยี RFID ที่ใช้ย่านความถี่ UHF (Ultra High Frequency) ตามมาตรฐาน
EPC(Electronic Product Code) Class 1 Generation 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเหมาะสมกับระบบงาน
ด้านโลจิสติกส์ และการจัดการ โซ่อุปทาน ยิ่งไปกว่านั้น ประโยชน์มหาศาลของเทคโนโลยี RFID ตาม
มาตรฐาน EPC คือความเหมาะสมต่อการนำมาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ ดังนั้นปัญหาที่ทำวิจัย เพื่อศึกษา
วิเคราะห์คุณสมบัติป้ายชื่อ RFID ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในย่าน UHF เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ โดย
ทำการศึกษาป้ายยี่ห้อต่าง ๆ ตามที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ในประเทศไทย รวมถึงทำการศึกษาวิเคราะห์
คุณสมบัติป้ายชื่อ RFID ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในย่าน UHF สำหรับงานวิจัยนี้จะอธิบายถึง ข้อจำกัดทาง
ประสิทธิภาพของป้ายชื่อ RFID ย่าน UHF เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน รวมถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่
แตกต่างกัน เช่น ค่าอิมพีแดนซ์ ของเสาอากาศในป้ายชื่อ RFID ย่าน UHF ซึ่งจะส่งผลต่อระยะทางการรับ-
ส่งข้อมูล ระหว่างป้ายชื่อ RFID ย่าน UHF กับ ตัวอ่าน RFID (RFID Reader)เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้
ป้ายชื่อ RFID ย่าน UHF ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามมาตรฐาน EPC Class 1 Generation 2 สำหรับ
การจัดการทางด้านโลจิสติกส์ในย่านความถี่ UHF 920-925 MHz ในประเทศไทย